Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

w godzinach:

9:00 - 19:00

pod numerem:

608 197 007

 

Dane do korespondencji:

FRAJDA

ul. Złotowska 33/2

77-424 Zakrzewo

logo-efs
logo-PdKiP

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do Klubu Młodzieżowego w Mroczy. Tytuł projektu: "Together we do – przygoda z robotyką i przedsiebiorczością".

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie wiedzy i umiejętności ich wsparcia przez 5 osób z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 18 roku życia zagrożone/zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016 r.) zamieszkujące na obszarze gminy Mrocza oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkujące na obszarze gminy Mrocza.

Zastosowane zostaną "Standardy funkcjonowania Klubu Młodzieżowego". Projekt zakłada aktywizację dzieci i młodzieży, włączenie ich do wspólnych działań oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Daje dostęp do edukacji o zakresie nieco innym niż w szkole, a także do rozwoju kompetencji społecznych. Ma to pozwolić na przełamanie znanych schematów, nastawienie na aktywność, rozwiązywanie problemów, znajdowanie rozwiązań, szacunek do różnorodności wśród ludzi, wzmocnienie świadomości procesów rynkowych, znaczenia wymiany dóbr i usług w gospodarce oraz dbałość o środowisko naturalne. Jest to dla nich szansa na to, aby w przyszłości nie zasiliły grona osób bezrobotnych, lecz wykazywały inicjatywę, podążały za pasją, cieszyły się swobodą w nawiązywaniu relacji oraz korzystały z wartości, jaką jest kooperacja. Młodzi ludzie wzmacniając wiarę we własne możliwości oraz wiedzę z zakresu rynku finansowego i ekonomii mogą za kilkanaście lat stać się wspaniałymi przedsiębiorcami i pracodawcami w gminie Mrocza.

Planowane w ramach projektu warsztaty dla dzieci i młodzieży mogą stanowić punkt wyjścia do rozwoju kompetencji zawodowych przydatnych w dorosłym życiu zawodowym.

W ramach podejmowanych działań klubu będą wzmacniane:

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii - poprzez warsztaty z matematyki, robotyki i spotkanie z dogoterapeutą;
 • kompetencje cyfrowe - poprzez warsztaty związane z programowaniem;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się - poprzez treningi z psychologiem oraz rozwój umiejętności podczas zajęć i rozmów prowadzonych w ramach funkcjonowania klubu młodzieżowego - komunikacja i współpraca są wartościami, które wzmacniamy podczas prowadzonych przez nas zajęć organizowanych w parach i zespołach;
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - poprzez gry planszowe i karciane, które uczą dzieci i młodzież o funkcjonowaniurynku, pozwalają ćwiczyć podejmowanie decyzji finansowych, planowanie np. zapasów, dostaw, ustalanie cen, obserwowanie konkurencji, negocjowanie.

Oferowane formy wsparcia, to między innymi:

   "Podstawy robotyki i programowania, czyli przygoda z klockami LEGO® Education";
   "Matematyka LEGO® Education"
   "Gry matematyczno - ekonomiczne i wzmacniające koncentrację"
   Coaching rówieśniczy
   Treningi umiejętności społecznych
   Spotkanie z prawnikiem
   Spotkanie z dietetykiem
   Spotkanie z dogoterapeutą i psem

Rekrutacja potencjalnych uczestników projektu zostanie przeprowadzona na terenie gminy Mrocza po przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, w terminie do 30.10.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

 • w biurze projektu, podczas dyżuru organizatora w czwartki, w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz
 • na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.frajdapolska.pl.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • w biurze projektu, podczas dyżuru organizatora w czwartki, w godzinach od 17:00 do 19:00 – osobiście, bądź
 • pocztą tradycyjną na adres: FRAJDA Inga Pacholczyk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 89 – 115 Mrocza.

Organizator:

FRAJDA Inga Pacholczyk

Biuro projektu:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

89-115 Mrocza

nr tel.: 608 197 007

adres e-mail: inga.pacholczyk@hotmail.com

Biuro czynne jest w każdy czwartek od 17:00 – 19:00.

Mrocza "Together we do - przygoda z robotyką i przedsiębiorczością". Zapraszamy serdecznie do kontaktu i składania wniosków.

Udział w projekcie jest dla dzieci bezpłatny. Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 43 510 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 40 250 zł

Kryteria rekrutacji dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

   Obligatoryjne:
   • wiek od 7 do 18 lat - weryfikacja kryterium wieku zostanie przeprowadzona na podstawie numeru PESEL zawartego przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
   • jedna osoba może być uczestnikiem tylko jednego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023. Grantobiorca przyjmie od rodzica/opiekuna prawnego potencjalnego uczestnika projektu oświadczenie o tym, że nie uczestniczy/uczestniczył w innym projekcie objętym grantem ze środków LSR i zweryfikuje tą informację w LGD. W sytuacji stwierdzenia przez LGD, że osoba uczestniczyła/uczestniczy w innym projekcie objętym grantem ze środków LSR, uczestnik taki uznany zostanie jako niekwalifikowalny;
   • zamieszkiwanie na terenie gminy Mrocza (weryfikacja na podstawie oświadczenia - z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
   • spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji , orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). W przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia/legitymacji.
   • dostarczenie do biura projektu osobiście lub pocztą podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zawierającego dane o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, dotyczące potencjalnego uczestnika projektu oraz zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego do przekazania informacji na temat sytuacji uczestnika po opuszczeniu projektu (na wzorze udostępnionym przez LGD stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu);
   Punktowe:
   • zamieszkiwanie na obszarze wiejskim gminy Mrocza - weryfikacja na podstawie oświadczenia - z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) - 2 punkty, a w przypadku zamieszkiwania na obszarze miasta Mrocza - 1 punkt;
   • przedstawienie przez rodzica/opiekuna prawnego opinii podpisanej przez wychowawcę klasy uczestnika potwierdzającą problemy w nauce - 1 punkt.

Punkty sumują się.

W przypadku uzyskania przez dwoje lub większą liczbę uczestników rekrutacji jednakowej ilości punktów decydująca będzie kolejność dostarczenia do koordynatora formularza zgłoszeniowego (data i godzina wpływu);

Kryteria rekrutacji dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

   Obligatoryjne:
   • wiek od 7 do 18 lat - weryfikacja kryterium wieku zostanie przeprowadzona na podstawie numeru PESEL zawarte przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
   • jedna osoba może być uczestnikiem tylko jednego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023. Grantobiorca przyjmie od rodzica/opiekuna prawnego potencjalnego uczestnika projektu oświadczenie o tym, że nie uczestniczy/uczestniczył w innym projekcie objętym grantem ze środków LSR i zweryfikuje tą informację w LGD. W sytuacji stwierdzenia przez LGD, że osoba uczestniczyła/uczestniczy w innym projekcie objętym grantem ze środków LSR, uczestnik taki uznany zostanie jako niekwalifikowalny;
   • zamieszkiwanie na terenie gminy Mrocza (weryfikacja na podstawie oświadczenia - z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
   • dostarczenie do biura projektu osobiście lub pocztą podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zawierającego dane o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, dotyczące potencjalnego uczestnika rojektu oraz zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego do przekazania informacji na temat sytuacji uczestnika po opuszczeniu projektu (na wzorze udostępnionym przez LGD stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu);
   • pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o przynależności potencjalnego uczestnika do otoczenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
   • zamieszkiwanie na obszarze wiejskim gminy Mrocza - weryfikacja na podstawie oświadczenia - z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
   • 2 punkty, a w przypadku zamieszkiwania na obszarze miasta Mrocza - 1 punkt;
   • przedstawiony przez rodzica/opiekuna prawnego opis potwierdzający wysoki poziom motywacji potencjalnego uczestnika do wzięcia udziału w projekcie - 1 punkt;
   • kolejność dostarczenia do koordynatora formularza zgłoszeniowego (data i godzina wpływu).

Do grupy w wieku 7-12 lat zostanie zaproszonych 12 uczestników, w tym 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 3 osoby z ich otoczenia. Do grupy wiekowej 13-18 lat Grantobiorca zaprosi 8 uczestników, w tym 6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osoby z ich otoczenia.

Dokumenty do pobrania:
1. Oświadczenie uczestnika projektu; 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie objętym grantem; 3. Dane uczestnika projektu objętego grantem otrzymującego wsparcie EFS.

Dane do faktury:

FRAJDA Inga Pacholczyk

ul. Złotowska 33/2

77-424 Zakrzewo

NIP: 767-155-71-18

 

Nr konta: PL 15 1140 2004 0000 3202 7642 3223

Odbiorca:

FRAJDA Inga Pacholczyk

ul. Złotowska 33/2

77-424 Zakrzewo

Podziel się frajdą na mediach społecznościowych. Dziękujemy :)

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?